بیوگرافی ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

6 سال پیش
عکس اینستاگرام ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ در حال اجرا
4.6/5 - (10 امتیاز)

بیوگرافی ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ همراه با جزئیات و حاشیه ها و عکس ها و تصاویر اینستاگرام

ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ زاده هفتم فروردین سال ۱۳۵۷ مصادف با ۲۷ مارس ۱۹۷۸ میلادی در تهران است.

زندگینامه ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

بیوگرافی ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

بابک اﺯ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (UK) ﺍﺳﺖ. وی پیش از شروع خوانندگی به فارسی، در زمینه موسیقی ترنس فعال بوده‌است و همچنان نیز به آن ادامه می‌دهد. خوانندگی به فارسی را به پیشنهاد پسرعمویش مانی رهنما آغاز نمود.

آغاز کار هنری

ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭ انگلیس ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ اقبالی ﺩﺭ سال ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﻣﻮفقیت های ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

حاشیه ها

همکاری با ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺁﻫﻨﮓ ، ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ خواننده ی ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ، ﭼﻮﻥ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ۲ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ .

فعالیت در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﻭﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻧﺲ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺷﺮﮐﺖ بین المللی یونیورسال (Universal Records) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۴ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ. ویدئوی ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ MTV ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ انگلستان ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Question of Sport ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ. ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ میلیوﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺖ. بعد ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، ﺍﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ پرودوسرﻫﺎﯼ انگلستان ﺷﺪ.

مطلب مرتبط:  بیوگرافی رضا پیشرو

همکاری با دیو لمبرت ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ نبرد (THE BATTLE)ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ انگلیس ﺑﻪ ﻧﺎﻡ دیو لمبرت (Dave Lambert) ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ .

علاقه به ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﯽ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ و این به ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻦ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺣﺲ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ پروداکشن (Production) ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ. ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺍﺯ شعرای پر استعداد ایران ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .

تحصیلات ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
همچنین بابک ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ فیزیک ، ﺷﯿﻤﯽ ، ﻭﻛﻤﺒﺎﯾﻨﺪ (Combined) که ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻫﻨﺮ است تحصیلات خود را به پایان برد ، ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﯼ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭﺝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺍﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪگان و آهنگسازانی ﭼﻮﻥ ﺳﻮنیک ، ﺩارود (Darude) ﻭ ﮊﺍﮊ ﺟﻮﻟﺰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ .

شهرت ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ بابک ﺭﺍﻣﺒﺮﺍﻧﺪ (Bobak Rembrant) اشاره به (ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻠﻨﺪﯼ) ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ.

همکاری با استینگ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻱ ﺷﺒﻬﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻳﻚ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻴﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ی ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﺴﺖ ﻭ استینگ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺯﺩﻥ ﮔﻴﺘﺎﺭ آکوستیک ﺍﻳﻦ قطعه ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . ﺧﻮﻟﻴﻮ ﺍﻳﮕﻠﺴﻴﺎﺱ (پدر انریکو ایگلسیاس) ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺩﺍﺷﺖ.

مطلب مرتبط:  بیوگرافی رحمان اسداللهی

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺟﻬﺎﻥ، ﻭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ تیستو پاول ون دایک و آرمین ون بیورن ﺍﺳﺖ.

ریمیکس آهنگ ابی توسط ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
وی یکی از آهنگهای ابی را به نام «پوست شیر» ریمیکس کرد و روانه بازار کرد.

فعالیت های هنری ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ

آلبوم‌ ها:
دلهره و آرزوها
قطار شب
The Classic Piano
Take Off

تک آهنگ ها:
عشق تو
زندگی با تو بهتره
دست منو بگیر
ای هموطن
شبهایی که تا صبح تو فکر تو بودم
خدای من منو به عشقم برسون
یک شب رویایی با تو
بهترین روزهای عمرم با توئه
پوست شیر
منو بالا می‌بری
نور خدا و خورشید
امشب (با همراهی ساسور باند)
آهسته می‌بوسم تو را
یک دنیا آرامش
با من باش بریم به آسمون آبی
ریمیکس آدما
قهر (تنهایم)

عکس ها و تصاویر اینستاگرامی بیوگرافی ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ
4.6/5 - (10 امتیاز)
2
برچسب ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه

  • میثم
    4 سال پیش

    لمس تو زیباییه

  • Hamid baba
    4 سال پیش

    ایشون معرکس⚘